Stosowanie chemii czyszczącej we fleksografii – 10 kluczowych aspektów bezpieczeństwa

Stosowanie chemii czyszczącej we fleksografii – 10 kluczowych aspektów bezpieczeństwa

Fleksografia jako metoda druku oparta na elastycznych formach drukowych, wymaga precyzyjnych zabiegów czyszczących elementów przenoszących farbę, by zachować wysoką jakość i powtarzalność wydruków oraz sprawną pracę maszyn. Zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo stosowanej chemii czyszczącej jest kluczowe, zarówno dla zdrowia operatorów, jak i dla wydajności oraz skuteczności procesów mycia elementów używanych w druku.

Poznaj 10 kluczowych aspektów bezpieczeństwa przy używaniu czyszczących środków chemicznych we fleksografii.

1. Pełna dokumentacja techniczna

Podstawowym krokiem w zapewnieniu bezpieczeństwa jest pełna i zawsze aktualna dokumentacja techniczna dostarczona przez producenta środków chemicznych. Kluczowym dokumentem jest karta charakterystyki (SDS), która zawiera szczegółowe informacje dotyczące składu chemicznego, właściwości fizykochemicznych oraz sposobu postępowania w przypadku ekspozycji na środek chemiczny.

2. Umiejętność czytania karty charakterystyki

Znajomość i umiejętność czytania kart charakterystyki jest niezwykle istotna dla właściwego stosowania środków chemicznych. Informacje zawarte w SDS pozwalają na świadome ich stosowanie oraz podejmowanie decyzji dotyczących bezpieczeństwa i wydajności procesu.

3. Numer UFI

To unikalny 16-znakowy kod (UFI) jest kluczowym elementem identyfikacji produktów zawierających niebezpieczne substancje. Dzięki niemu możliwe jest szybkie rozpoznanie mieszaniny i skuteczna reakcję w przypadku nagłych sytuacji.

4. Zgodność z obowiązującymi normami

Chemia czyszcząca stosowana w fleksografii powinna być zgodna z obowiązującymi normami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Zapewnienie zgodności z normami, takimi jak REACH, gwarantuje minimalizację ryzyka dla zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego.

Skutecznie i bezpiecznie! Dowiedz się jak możemy pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa stosowania środków chemicznych

5. Zgodności z przepisami BHP

Zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) jest kluczowym elementem w kontekście stosowania chemii we fleksografii. Przestrzeganie przepisów BHP gwarantuje, że wszelkie środki chemiczne używane w procesie drukowania są stosowane w sposób, który minimalizuje ryzyko dla zdrowia operatorów oraz środowiska pracy.

W ramach zgodności z przepisami BHP konieczne jest przeprowadzenie odpowiednich szkoleń dla pracowników, które obejmują zagadnienia dotyczące bezpiecznego obchodzenia się ze środkami chemicznymi, rozpoznawania potencjalnych zagrożeń oraz postępowania w przypadku awarii lub ekspozycji. Dodatkowo, regularne audyty bezpieczeństwa i oceny ryzyka powinny być przeprowadzane, aby monitorować i doskonalić procedury związane z używaniem chemii w pracy.

Zgodność z przepisami BHP wymaga również zapewnienia odpowiednich środków ochrony osobistej (PPE) dla pracowników, takich jak rękawice, gogle ochronne czy maski przeciwpyłowe, które chronią ich przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z ekspozycją na substancje chemiczne.

Przestrzeganie przepisów BHP nie tylko zapewnia bezpieczeństwo pracowników, ale również zwiększa efektywność procesu pracy poprzez minimalizację ryzyka wypadków i chorób zawodowych. Dlatego też, zgodność z przepisami BHP powinna być priorytetem dla wszystkich firm działających w branży fleksograficznej.

6. Biodegradowalność i ekologiczność

Biodegradacja jest procesem, w którym materiał ulega rozpadowi i jest rozkładany przez mikroorganizmy na substancje występujące w przyrodzie, np. CO2, wodę i biomasę. Preferowanie środków chemicznych o właściwościach biodegradowalnych oraz pozbawionych substancji niebezpiecznych jest kluczowe dla minimalizacji wpływu na środowisko naturalne i zdrowie operatorów.

7.  Niepalność

Chemia czyszcząca stosowana w procesie drukowania powinna być wolna od substancji łatwopalnych, co minimalizuje ryzyko pożarów i zapewnia bezpieczne warunki pracy. Włączenie tej kwestii do procedur bezpieczeństwa gwarantuje ochronę zarówno operatorów, jak i samej infrastruktury drukarskiej przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z palności substancji chemicznych.

8.  Bezpieczne opakowania

Odpowiednie zabezpieczenie opakowań chemicznych odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa w procesie fleksograficznym. Wykorzystanie różnorodnych metod zamykania opakowań, takich jak zamknięcie indukcyjne, zamknięcie z plombą na baniakach oraz plomby zaciskowe numerowane na DPPL, pozwala na skuteczne zapobieganie dostępowi do zawartości przez osoby niepowołane oraz minimalizację ryzyka niekontrolowanego rozlania czy wycieku substancji chemicznych. To również gwarancja bezpiecznych dostaw środków chemicznych, do których zawsze powinna być załączona dokumentacja ADR.

9.  Etykietowanie

Etykieta spełnia rolę informacyjną. Zawiera kluczowe informacje o rodzaju produktu, jego cechach, sposobie użytkowania oraz dostawcy. Poza tym zawiera ważne piktogramy, hasła ostrzegawcze: zwroty H (zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia), zwroty P (zwroty wskazujące środki ostrożności), UFI oraz termin ważności. Czytelne etykiety zawierające powyższe informacje dotyczące produktu i koniecznych środków ostrożności przy ich stosowaniu, są istotne dla właściwego magazynowania, transportu i stosowania środków chemicznych.

10. Bezpieczeństwo dla operatora i mytych elementów

Stosowanie bezpiecznych środków chemicznych, które nie stanowią zagrożenia dla zdrowia operatorów oraz nie mają negatywnego wpływu na myte elementy – płyty fotopolimerowe, wałki aniloksowe i części maszyn, jest kluczowe do wydłużenie ich żywotności, zapewnienia bezpiecznego i sprawnego procesu drukowania.

Chemia czyszcząca we fleksografii i jej bezpieczne stosowanie wymaga świadomego podejścia, opartego na pełnej dokumentacji technicznej, znajomości norm i przepisów BHP oraz wyborze odpowiednich środków chemicznych. Tylko w ten sposób można zagwarantować bezpieczeństwo ludzi, ochronę środowiska i efektywność procesu drukowania.